Home / ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  / Εμπορικός Σύλλογος Κω: Αυτή είναι η υπουργική απόφαση για υποχρεωτική Χρήση Μάσκας σε Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εμπορικός Σύλλογος Κω: Αυτή είναι η υπουργική απόφαση για υποχρεωτική Χρήση Μάσκας σε Εμπορικές Επιχειρήσεις

Νέα Υπουργική Απόφαση– Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας σε Εμπορικές Επιχειρήσεις…

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Σας αποστέλλουμε την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/29-7-2020 (ΦΕΚ 3131Β΄), για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το νέο μέτρο θα ισχύει από σήμερα 29/7/2020, ημέρα δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης έως και την 31η Αυγούστου 2020, όπου θα εξεταστεί η παράταση του ή όχι , όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους εργαζόμενους( ανεξαρτήτως αριθμού) όσο και από το κοινό/πελάτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στην περίπτωση εργαζομένων που δεν κάνουν χρήση της μάσκας.

Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ θα κληθούν όμως να πληρώσουν και τα φυσικά πρόσωπα καταναλωτές, κοινό/πελάτες που δεν τηρούν το νέο μέτρο.

Υπενθυμίζουμε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενοι στην Υπουργική Απόφαση 47421/25.7.2020, περιορισμοί και κανόνες τήρησης αποστάσεων.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται και η υπ’ άριθμ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/24.7.2020 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας «Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19»  η οποία αναφέρει τους τύπους προστατευτικών μασκών και δίνει χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

 

 

Με εντολή Προέδρου,

Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                       

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Πασχάλης  Βρακίδης                                                       Δημήτριος  Κώστογλου

 


 

 

 

 Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής
υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

 

 

 

 

1. Ο ΑΝ 2520/1920, ΦΕΚ 273/40,τα «Περί Υγ. Διατάξεων «, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Η υπ’ αριθμ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/2017) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες
διατάξεις».
4. Το 44ο άρθρο της ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020)
5. Οι από 30-4-2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη χρήση μάσκας από το κοινό
6. Το από 5-6-2020 τεχνικό κείμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Advice on the use
of masks in the context of COVID-19».
7. Η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 44076 (ΦΕΚ 2798/Β/11-7-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ οικ.44459 (ΦΕΚ
2858/Β/13-7-2020) και με την υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ οικ.45850 (ΦΕΚ 2948/Β/17-7-2020).
8. Η από 14-7-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

 

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Η έως
σήμερα διαθέσιμη επιστημονική τεκμηρίωση δεν δίνει την δυνατότητα απόλυτης
οριοθέτησης της οδού μετάδοσης του SARS-CoV-2. Με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα
η μετάδοση είναι πιθανό να είναι παρόμοια με το SARS ή και άλλους αναπνευστικούς ιούς
που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων, με άμεση ή έμμεση επαφή και αερογενώς σε
μερικές περιπτώσεις, δεδομένης της παρουσίας του ιού τόσο στο κατώτερο όσο και στο
ανώτερο αναπνευστικό καθώς και της παραμονής του στον αέρα έως και 3 ώρες.

Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες
κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην
κοινότητα, περιλαμβάνουν:

 

 

 

 φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων)
 χρήση προστατευτικής μάσκας,
 σωστή υγιεινή χεριών,
 απολύμανση επιφανειών,
 καλό αερισμό,
 έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση
ιχνηλάτηση των επαφών τους.
Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, όταν αυτή χρησιμοποιείται από
συνολικά οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης, της επιδημικής καμπύλης και του
αριθμού των νέων κρουσμάτων. Κρίνεται δε αναγκαίο, το ευρύ κοινό να κατανοήσει την
ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες χρήσης της.
Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τόσο για το κοινό όσο και για τους εργαζόμενους ορίζεται
ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στην σχετική (7) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας για
εργαζομένους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 10 της σχετικής (7) ΚΥΑ.

 

 

 

Τονίζεται ότι, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα χρήσης της μάσκας είναι η
σωστή εφαρμογή της, έτσι ώστε να μην αφήνει κατά το δυνατόν κενά μεταξύ προσώπου
και μάσκας. Για όλους τους τύπους μασκών θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:
Οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας
 Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό υγρό πριν εφαρμόσετε τη μάσκα στο πρόσωπό σας και οπωσδήποτε
πριν την αφαίρεσή της
 Εφαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπο σας καλύπτοντας τη μύτη και όλη τη περιοχή
του στόματος μέχρι και κάτω από το πηγούνι.
 Αφαιρέστε τη μάσκα τραβώντας ταυτόχρονα τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά. Κατά
την αφαίρεση βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας. Η
μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί.

 Αν η μάσκα είναι μιας χρήσεως, απορρίψτε την με ασφαλή τρόπο σε κάδο κοινών
αστικών απορριμμάτων και όχι ανακύκλωσης, κρατώντας την πάντα από τα
λάστιχα. Οι μάσκες μιας χρήσεως δεν ανακυκλώνονται και δεν πρέπει να
απορρίπτονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
 Εάν η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων (υφασμάτινη) βεβαιωθείτε ότι την
πλένετε το συντομότερο δυνατόν, στο πλυντήριο, ή στο χέρι με κοινό
απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60 C και στη συνέχεια την σιδερώνετε.

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι, η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν
υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας όπως η φυσική απόσταση >1,5μ, η
αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή φτέρνισμα), η υγιεινή των
χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.

Τύποι προστατευτικών μασκών

Το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί μη ιατρικές μάσκες, ακολουθώντας τις
παρακάτω συστάσεις:

Κατασκευή υφασμάτινης μάσκας
 Υφάσματα που έχουν πόρους ή αραιή ύφανση θα πρέπει να αποφεύγονται
 Ελέγχετε πάντα τη κατάσταση του υφάσματος ( δεν πρέπει να υπάρχουν οπές ή να
είναι φθαρμένο )και τις διαστάσεις του πριν κατασκευάσετε τη μάσκα (το μέγεθος
της μάσκας πρέπει να είναι τέτοιο που να καλύπτει πλήρως τη μύτη και όλη την
περιοχή του στόματος μέχρι και κάτω από το πηγούνι)
 Τριπλή στρώση καλής ποιότητας βαμβακερού με πυκνή ύφανση
 Δύο στρώματα βαμβακερού με ένα εσωτερικό στρώμα υφάσματος από βαμβάκι –
πολυεστέρα
 Βαμβακερό σε συνδυασμό με δύο στρώσεις από φυσικό μετάξι ή σιφόν (90%
πολυεστέρας – 10% λύκρα)
 Τρία στρώματα φανέλα (65% βαμβάκι – 35% μείγμα πολυεστέρα)
 Τριπλό στρώμα λινού υφάσματος
 Τριπλό στρώμα μεταξωτού υφάσματος

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση υφασμάτινης μάσκας απαγορεύεται σε παιδιά κάτω των 2 ετών, σε
ανθρώπους με δυσκολία αναπνοής, σε ανθρώπους που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους,
ή σε ανθρώπους που για λόγους ανικανότητας, δεν μπορούν να την αφαιρέσουν χωρίς
βοήθεια.

Ασπίδες προσώπου
Σε περιπτώσεις έλλειψης μη-ιατρικών μασκών, οι ασπίδες προσώπου μπορούν να
θεωρηθούν ως εναλλακτική λύση, σημειώνοντας ότι προσφέρουν χαμηλότερο βαθμό
προστασίας από τη μάσκα όσον αφορά την πρόληψη της μετάδοσης σταγονιδίων. Εάν
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ασπίδες προσώπου, πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή
σχεδίαση που καλύπτει τις πλευρές του προσώπου και κάτω από το πηγούνι. Επιπλέον, οι
ασπίδες προσώπου μπορούν να διευκολύνουν άτομα με περιορισμένη συμμόρφωση στις
ιατρικές μάσκες (όπως άτομα με ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές, κωφοί και άτομα με
προβλήματα ακοής και παιδιά). Οδηγίες για την χρήση ασπίδας προσώπου παρατίθενται
στο Παράρτημα Ι .

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ